Download

Dokumentacioni per projektet ne kategorine Changemaker duhet te pergatitet dhe te prezantohet ne gjuhen angleze, ndersa per 2 kategorite e Best Business Idea & Best Business Plan duhet te pergatiten dhe te prezantohen ne gjuhen shqipe

Dorezimi i Projekteve eshte i mundur deri me date 30.04.2023

Template i prezantimit PowerPoint Template i Dokumentacionit Word