*Mund te zgjidhni me shume se 1
Ky opsion ju jep mundësi nxënësve të sygjorojnë 1 apo më shumë lëndë që YEA! të hape grupe të reja për kurse, përveq atyre të mësipërme. Shkruani emrin e lëndës/lëndëve që dëshironi të sygjeroni!