*Mund te zgjidhni me shume se 1, gjithmonë nëse rezultatet/notat tuaja janë në mesataren e kërkuar.
Click or drag a file to this area to upload.
Lejohet të bëhet Upload vetëm një dokument PDF që përmban të gjitha dokumentat e kërkuara)