*Mund te zgjidhni me shume se 1, gjithmonë nëse rezultatet/notat tuaja janë në mesataren e kërkuar.